Mực nước là độ cao của mặt nước trong sông tại một vị trí đo so với độ cao chuẩn quốc gia (mực nước trung bình trạm Hòn Dấu), được ký hiệu là H và đơn vị là cm (centimét) hoặc m (mét).

Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông (hình 3.1) trong một đơn vị thời gian (1 giây), được ký hiệu là Q và đơn vị là m3/s hoặc l/s.

Video giới thiệu

 

Website liên kết

Thư viện ảnh

Go to top